Regulamin Portalu i Forum „Znienacka wypisani”

 I. USTRÓJ PORTALU I FORUM

1. Ustrój Portalu i Forum jest demokracją cenzusową. Cenzusem wyborczym jest cenzus podatkowy tj. czynne prawo wyborcze przysługuje tym Użytkownikom, którzy biorą udział we współfinansowaniu kosztów utrzymania Portalu i Forum (koszty domeny, serwera, płatnych dodatków do portalu i forum etc). Bierne prawo wyborcze przysługuje wszystkim Użytkownikom.

2. Współfinansowanie kosztów utrzymania Portalu i Forum jest dobrowolne i ma do niego prawo każdy Użytkownik Portalu i Forum.

3. Czynne prawo wyborcze umożliwia udział w wyborach na Administratora Portalu i Forum. Bierne prawo wyborcze umożliwia kandydowanie na Administratora.

4. Wybory Administratorów odbywają się co 2 lata, w październiku. Administratorzy powoływani są na 2-letnią kadencję.

4a. W przypadku braku kandydatów do pełnienia funkcji Administratora, kadencja dotychczasowych Administratorów zostaje automatycznie przedłużona o kolejną kadencję jeżeli nie zgłoszą oni sprzeciwu w tej kwestii.

5. Pierwszy zespół administrujący został wybrany przez grupę założycieli i fundatorów Portalu i Forum, na kadencję, która upłynie z końcem października 2021 roku.

6. Zespół administrujący składa się z dwóch lub więcej osób, w zależności od potrzeb.

7. Administratorzy mają prawo powoływania i odwoływania Moderatorów forum oraz Redaktorów portalu.

8. Administratorzy nadają uprawnienia do publikowania treści na Portalu. 

9. Użytkownik – każda osoba, która się zarejestrowała i jej konto nie zostało usunięte.

Użytkownicy Portalu

Subskrybent – Użytkownik, który ma dostęp do treści na Portalu.

Współpracownik – Użytkownik, który może pisać własne treści na Portalu, treści te będą opublikowane po zaakceptowaniu przez uprawnionych Użytkowników.

Autor– Użytkownik, który może pisać i publikować własne treści na Portalu.

Redaktor – Użytkownik, który może pisać i publikować własne treści na Portalu oraz może edytować posty innych Użytkowników.

Administrator – Użytkownik, który ma dostęp do modułu administratorskiego Portalu. 

10. Każdy Subskrybent ma prawo do publikowania na Portalu poprzez przesłanie proponowanej treści na adres: kontakt(at)znienacka.com.pl

11. Subskrybent może uzyskać uprawnienia Współpracownika na wniosek Subskrybenta przesłany na adres kontakt(at)znienacka.com.pl, po opublikowaniu przynajmniej dwóch artykułów.

12. Współpracownik może uzyskać uprawnienia Autora na wniosek Współpracownika przesłany na adres kontakt(at)znienacka.com.pl.

Użytkownicy Forum

Użytkownik – Zarejestrowany użytkownik, który posiada możliwość zamieszczania postów na Forum.

Moderator – Użytkownik, któremu zostały powierzone uprawnienia do moderowania Forum.

Administrator – Użytkownik, który posiada uprawnienia do administrowania Forum. 

 II. CELE I SPOSÓB DZIAŁANIA PORTALU I FORUM 

1. Portal i Forum z założenia służą dyskusjom i wymianie informacji. Na Portalu i Forum panuje wolność słowa i wypowiedzi, w zakresie ograniczonym polskim prawem oraz szczegółowymi przepisami niniejszego Regulaminu. 

2. W związku z powyższym żaden Użytkownik nie może zostać usunięty z Portalu i Forum za przekonania, z zastrzeżeniem jak wyżej. Przekonania należy wypowiadać w formie nie obraźliwej dla innych, w przeciwnym wypadku wpis (post) może zostać wymoderowany lub usunięty. Za niewłaściwą formę wpisu (postu) jego autor może zostać zdyscyplinowany regulaminowymi środkami. 

3. Portal i Forum mogą działać na wielu frontach – naukowym, literackim, turystycznym, konkursowym, oraz na innych zaproponowanych przez Użytkowników. Piętnowanie, obrażanie, wyszydzanie lub poniżanie innych za fakt udziału w konkretnym rodzaju działalności jest niedozwolone i będzie zwalczane środkami przewidzianymi w Regulaminie. 

4. Na Portalu i Forum zabronione jest używanie wulgarnych określeń z wyjątkiem sytuacji uzasadnionych z artystycznego punktu widzenia. Sytuacje uzasadnione z artystycznego punktu widzenia obejmują w sobie formy artystyczne tj. malarstwo, rzeźba, formy literackie oraz twórczość Użytkowników w zakresie zorganizowanych na Forum konkursów. 

5. Użytkownicy powinni powstrzymać się od podważania wzajemnego szacunku wśród wszystkich Użytkowników Portalu i Forum. 

6. Portal i Forum działają na zasadzie wzajemnego zaufania. Administratorzy, Moderatorzy i Redaktorzy powinni szczególnie wystrzegać się nadużywania subiektywności ocen pozostawionej im w niektórych przypadkach i mieć na względzie odczucia osób których te decyzje dotyczą. Z drugiej strony Użytkownicy nie powinni nagminnie kontestować decyzji osób porządkowych, uczynionych w dobrej wierze. 

7. Zadaniem Administratorów, Moderatorów i Redaktorów jest administrowanie i utrzymywanie porządku na Portalu i Forum. Administratorzy, Moderatorzy i Redaktorzy nie mają prawa narzucać misji i ideologicznej wizji funkcjonowania Portalu i Forum pozostałym Użytkownikom. 

8. Do zadań Moderatorów i Redaktorów należy utrzymywanie porządku, przejrzystości oraz poprawności językowej Portalu i Forum poprzez moderowanie, przenoszenie bądź w określonych przypadkach usuwanie wpisów (postów) Użytkowników, zawsze jednak w przypadku dokonania powyższych z odpowiednią adnotacją osoby moderującej lub zaznaczeniem faktu przeniesienia wpisu (postu). 

9. Wszystkie powyższe zasady w równym stopniu dotyczą wszystkich Użytkowników, niezależnie od pełnionej funkcji i nadanych uprawnień.

10. Moderatorzy oraz Administratorzy mają prawo do usuwania z Forum i Portalu w każdym czasie zamieszczanych przez Użytkowników Danych (w szczególności komentarzy, wpisów, zdjęć, filmów, innych treści), które uznają za niewłaściwe lub sprzeczne z postanowieniami Regulaminu. Usunięcie jakichkolwiek Danych z Forum lub Portalu wymaga podania przez Moderatora bądź Administratora przyczyny.

 III. SYSTEM FUNKCJONOWANIA OSTRZEŻEŃ, KAR I INNYCH ŚRODKÓW MAJĄCYCH NA CELU UTRZYMANIE ŁADU NA PORTALU I FORUM 

1. Na Forum Administratorzy i Moderatorzy mają prawo moderować posty i przenosić je pomiędzy wątkami. Moderowanie postów (z wyjątkiem poprawek błędów pisarskich) może być dokonywane tylko w przypadkach ujętych Regulaminem, i z zaznaczeniem faktu ingerencji. Natomiast przeniesienie postu pomiędzy wątkami może mieć na celu również utrzymanie klarowności w wątkach merytorycznych. 

2. Za jawną obrazę innego Użytkownika lub złamanie innego punktu Regulaminu autor wpisu (postu) otrzymuje jawne upomnienie w stosownym wątku. W przypadku powtórzenia nagannego postępowania konsekwencją może być usunięcie z Portalu i Forum (ban). Czas trwania banu, w zależności od kalibru przewinienia może wynosić od kilku godzin do jednego miesiąca. W przypadkach szczególnie drastycznych, zespół administrujący, kolektywnie może podjąć decyzję o dłuższym niż jeden miesiąc okresie usunięcia z Portalu i Forum.

3. Celem kary jest nakłonienie Użytkownika do refleksji przez negatywny sygnał i odsunięcie od bieżącego udziału w Forum na pewien czas. W przypadku wielokrotnych wykroczeń tej samej osoby rosnący czas odcięcia od Forum ma na celu również ochronę spokoju pozostałych Użytkowników.

IV. WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ I FILMÓW ZAWIERAJĄCYCH WIZERUNEK ORAZ NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH GŁOSU

1. Publikując na Portalu lub Forum zdjęcia lub filmy zawierające Twój wizerunek (nie dotyczy obrazów grupowych) oraz nagrania dźwiękowe zawierające Twój głos, zgadzasz się na ich wykorzystanie w mediach społecznościowych (Facebook, Twitter etc.) oraz w publikacjach na nośnikach trwałych (albumy, ulotki, tablice, płyty CD/DVD).

2. Biorąc udział w imprezach i spotkaniach organizowanych społecznie przez uczestników Portalu i Forum zgadzasz się na:

a) rejestrację Twojego wizerunku i głosu w powszechnie przyjętych formach, tj. zdjęcia, filmy, nagrania dźwiękowe,

b) publikację tych materiałów na Portalu i Forum, w mediach społecznościowych oraz w publikacjach na nośnikach trwałych.

3. Publikując materiały zawierające wizerunek nie więcej niż dwóch osób lub dzieci do lat 13 Użytkownik oświadcza, że posiada zgody widocznych osób lub opiekunów prawnych dzieci, widocznych w materiale. Zgoda nie jest wymagana gdy publikowany materiał zawiera wyłącznie wizerunek osoby publikującej lub osoba publikująca jest opiekunem prawnym widocznych w materiale dzieci.

V. PUBLIKOWANIE TEKSTÓW I MATERIAŁÓW MULTIMEDIALNYCH

1. Publikując na Portalu lub Forum teksty autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do tych tekstów oraz zgadza się na bezterminową publikację ich na Portalu i Forum. Wszystkie elementy tekstów będące cytatami powinny posiadać odnośniki do źródeł. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do edycji publikowanych tekstów oraz usunięcia fragmentów lub całości, w szczególności w wypadku żądań opierających się o przepisy prawa..

2. Publikując na Portalu lub Forum materiałów multimedialnych autor oświadcza, że posiada prawa autorskie do tych materiałów oraz zgadza się na bezterminową publikację ich na Portalu i Forum. Wszystkie materiały multimedialne pochodzące ze źródeł zewnętrznych powinny posiadać odnośniki do źródeł. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do edycji publikowanych materiałów multimedialnych (w szczególności do zmiany rozmiarów) oraz usunięcia niektórych materiałów. Materiały multimedialne mogą być usunięte w szczególności w wypadku żądań opierających się o przepisy prawa.

3. Użytkownik Portalu i Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Administratorzy Portalu i Forum nie ponoszą odpowiedzialności za zamieszczane na Portalu i Forum treści Użytkowników.

4. Administratorzy Portalu i Forum zastrzegają sobie prawo do edycji wpisów, artykułów, wydarzeń, postów i dostosowania ich do wymogów Portalu oraz Forum. O tym czy wpis, artykuł, post bądź inna Dana pozostanie w bazie Portalu lub Forum decydują Administratorzy.

5. Korzystając z Portalu oraz Forum Użytkownik zgadza się, że Dane umieszczone w Portalu i Forum zawierają poglądy i opinie ich autorów (poza wiadomościami pisanymi przez redakcję Portalu).

VI. EDYCJA ORAZ USUWANIE POSTÓW, WPISÓW ORAZ KONTA UŻYTKOWNIKA

1. Użytkownik zamieszczając na Portalu bądź Forum treści (w tym zdjęcia, filmy itp.) udziela zgody nadające Portalowi i Forum uprawnienia do niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej, światowej licencji zezwalającej na wykorzystanie wszelkich treści objętych prawem własności intelektualnej publikowanych przez niego na Portalu bądź Forum lub w związku z nim.

2. Zabronione jest usuwanie całości lub części treści postu rozpoczynającego wątek (lub kolejnego istotnego w przebiegu dalszej dyskusji) w sytuacji, gdy kolejne wypowiedzi zawierały odniesienie do tego postu, chyba, że ich treść w jawny sposób narusza inne punkty Regulaminu.

3. Każdy Użytkownik posiada ograniczone możliwości edycji oraz usuwania swoich postów i tematów.

4. Edycja postów od chwili ich publikacji na Forum jest możliwa w czasie ustalonym przez Administratora. Po tym czasie zostaje ona automatycznie zablokowana.

5. Edycja postów po upływie ustalonego czasu może zostać odblokowana przez Administratora.

6. Użytkownik nie ma możliwości samodzielnego usunięcia swojego konta. Usunięcie jest możliwe tylko poprzez kontakt z Administratorem Forum. Po usunięciu konta zachowywane są wszystkie posty oraz tematy napisane przez Użytkownika.

21.09.2019